Selskabets udgivelser

Selskabets årbøger og publikationer kan købes ved henvendelse til selskabets kasserer Jens Bennedsen, jebe@kb.dk.

Alle priser er uden forsendelse.


Årbøger

2008-            275 kr. (medlemmer 225 kr.)
2003-2007: 150 kr.
1967-2002:  50 kr.

Desuden kan der købes digital adgang til enkelte artikler fra nyeste årbog for 50 kr. pr stk.
Kontakt selskabets kasserer.


Publikationer

Visse udvalgte publikationer kan downloades direkte i fuldtekst fra denne hjemmeside.

– for at blive en god lærer
Seminarier i to århundreder. Læreruddannelsens historie bind 1

Af Karen B. Braad, Christian Larsen, Ingrid Markussen, Erik Nørr og Vagn Skovgaard-Petersen. 2005. 450 s.

Bindet handler om forandringer i læreruddannelsen – om fag, pensum og pædagogik, om rekruttering, ydre vilkår og politisk-pædagogisk debat. Fremstillingen forsøger at forstå de skiftende forestillinger om en god lærer. Bind 2 udkom i 1991 og bind 3 i 1993.

275 kr. (medlemspris: 137 kr.)


Dansk Uddannelseshistorisk Bibliografi 1948-2004

Af Christian Larsen. 2005. 636 s.

Den første samlede bibliografi over dansk uddannelseshistorie gennem mere end 50 år, der bl.a. bygger på de årsbibliografier, der foreligger i årbøgerne fra 1967 til 2004. Bibliografien rummer i alt 9.840 poster.

300 kr. (medlemspris: 150 kr.)


Skole – Kirke – Arkiv
Tilegnet Erik Nørr på 60-årsdagen 11. november 2004

Redigeret af Børge Riis Larsen, Christian Larsen og Vagn Skovgaard-Petersen. 2004. 219 s.

Festskrift til Erik Nørr med en række spændende uddannelseshistoriske om skoler og uddannelse i 1800- og 1900-tallet i Danmark, Sønderjylland, Færøerne, Grønland og Indien. Desuden en fuldstændig bibliografi over Erik Nørrs litterære produktion 1972-2004.

100 kr. (medlemmer: 50 kr.)


Soldater på skolebænk
Forsvarets Civilundervisning 1952-1973.

Redigeret af Christian Vognsen. 2001. 141 s.

Forsvarets Civilundervisning blev oprettet i 1952 for at give de værnepligtige almendannende og faglig undervisning i tjenestetiden, mens de var soldater og afviklet i 1973. Bogen skildrer forskellige sider af det, der er blevet betegnet som et af de dristigste eksperimenter i dansk skolehistorie.

100 kr. (medlemspris: 50 kr.)


Institut Selskab Museum
Skolehistorisk hilsen til Vagn Skovgaard-Petersen

Redigeret af Inger Schultz Hansen og Erik Nørr. 2001. 110 s.

En faglig hilsen til professor Vagn Skovgaard-Petersen i anledning af hans 70 års dag. Bogen indeholder en række artikler, en oversigt over formænd, bestyrelser og redaktører i Selskabet for Dansk Skolehistorie 1966-2001, en indholdsoversigt over årbogen 1967-2000 og en bibliografi over Vagn Skovgaard-Petersens litterære produktion 1991-2001

100 kr. (medlemspris: 50 kr.)

Læs bogen online


Kirkesanger og landsbyorganist
Om den seminarieuddannede lærer som kirkemusikalsk medarbejder gennem 200 år. Om dansk salmesang. Om sanginspektionen 1859-1970

Af Henning Bro Rasmussen. 1998. 399 s.

Et værk om seminarieuddannede lærere som kirkemusikalske medarbejdere gennem 200 år. Det handler om dansk salmesang og om sanginspektionen 1859-1970, om orgler, orgelprøver, lærere og musik. Bro Rasmussen har gravet dybt i arkiverne og skabt ny viden.

200 kr. (medlemspris: 100 kr.)


Kundskab er magt
Fortsættelsesskoler i landbosamfundet. Bruunsminde i Toksværd – og andre skoler for den konfirmerede ungdom

Af A. Strange Nielsen. 1998. 124 s.

Ungdomsskoler i dette land har været mere end en høj- og efterskoletradition. Andre skoler for den konfirmerede ungdom dukkede op, hvor ny viden, praktiske kundskaber og nyttige færdigheder fik prioriteten. Strange Nielsen har fundet sådanne skoler og har forsøgt at bedømme deres betydning.

100 kr. (medlemspris: 50 kr.)


Med omhu og overblik
Hans Jensen og folkeskolen

Af Kirsten Kjersgaard Eskildsen. 1997. 145 s.

Formand for folkeskolens læseplansudvalg. Han satte præg på den danske folkeskole – direktør for folkeskolen og seminarierne, 15 år skoledirektør i København. Gennem interviews og skriftlige kilder dokumenteres Hans Jensens holdninger og betydning.

100 kr. (medlemspris: 50 kr.)


Et lille stykke kulturhistorie
Peder Kroghs erindringer 1827-54

Ved Tyge Krogh. 1991. 128 s.

Lærer Peder Kroghs erindringer 1827-1854, nedskrevet i slutningen af 1890’erne. Skildring af barndommen på Mors, af Snedsted Seminarium og af tiden som lærer i Hvidbjerg på Mors. En dygtig lærer, som kunne huske sine iagttagelser og skrive.

100 kr. (medlemspris: 50 kr.)

En digitaliseret udgave kan læses her.


Naturvidenskab og dannelse
Studier i fysik- og kemiundervisningens historie i den højere skole indtil midten af 1800-tallet

Af Børge Riis Larsen. 1991. 344 s.

Bogen omhandler fysikkens og kemiens undervisningshistorie i den højere skole fra Christian 4.s tid indtil midten af 1800-tallet. Den forsøger at klarlægge de forhold, der førte til, at naturvidenskaberne fik deres permanente plads i skolen. Forfatteren tegner til sidst hovedlinjerne af den naturvidenskabelige undervisning i den højere skole fra midten af 1800-tallet til 1991.

120 kr. (medlemspris: 60 kr.)


Det højere skolevæsen og kirken
Faget Religion i sidste halvdel af det 19. århundrede

Af Erik Nørr. 1979. 525 s.

Et centralt emne i bogen er skolens forhold til kirken. Forfatteren viser, at den gængse opfattelse, at den lærde skole i 1809 blev frigjort fra kirken, må modificeres en del – kirken havde stadig stor indflydelse på skoledebatten og på skolens ideologiske grundlag.

100 kr. (medlemspris: 50 kr.)

En digitaliseret udgave kan læses her.


Vejen til universitetet

Af Jette Kjærulf Tuxen og Ole Tuxen. 1978. 320 s.

Bibliografien medtager såvel litteratur om de enkelte skolers historie og om den universitetsforberedende undervisnings historie generelt som samtidige bøger og artikler om denne undervisning. Bibliografiens 3400 poster dækker ikke alene det nuværende Danmark, men også Norge, Færøerne, Island og de tidligere danske og norske landsdele, der nu hører under Sverige. Endvidere er Slesvig, Holsten og Lauenburg medtaget.

100 kr. (medlemmer: 50 kr.)


En landsbylærer ser tilbage
Knud Ottesens erindringer

Ved Ingrid Markussen. 1977. 147 s.

Manuskriptet er blevet til omkring år 1900. Det beskriver oplevelsen af den indbyrdes undervisning set med barnets øjne, af tidens læreruddannelse og af lærerkaldet i Hylke.

100 kr. (medlemspris: 50 kr.)


Adelig opfostring
Adelsbørns opdragelse i Danmark 1536-1660

Af Birte Andersen. 1971. 166 s.

Bogen giver en belysning af adelsbørns uddannelse og opdragelse i Danmark i Renæssancen gennem privatundervisning, i latinskoler og på de adelige skoler i Sorø og Herlufsholm.

100 kr. (medlemspris: 50 kr.)


En praktisk mellemskole
Bidrag til en skolereforms historie

Af A.R. Schacht. 1971. 156 s.

Forfatteren beskriver de reformer og reformforsøg, der fandt sted i den københavnske kommuneskole, om skolebibliotekernes begyndelse i 1920’erne, Vanløseforsøgene og de nye undervisningsplaner 1927 og 1929.

100 kr. (medlemspris: 50 kr.)

En digitaliseret udgave kan læses her.


Publikationer – andet

Iværksætteri og entreprenørskab i uddannelserne

I dag deltager hver fjerde elev/studerende hvert år i en uddannelsesaktivitet med entreprenørskab eller iværksætteri. Den markante udvikling i undervisningen, den politiske opbakning og engagementet i sektoren kan man læse mere om i ”Fortællinger om Fonden for Entreprenørskab”, der er skrevet af Martin Lauth og Torben Laustsen i anledning af Fondens 25 års jubilæum. Publikationen ligger på Fondens hjemmeside:

https://www.ffe-ye.dk/fonden/nyheder/nyheder/fonden-for-entreprenoerskab-i-sin-nuvaerende-form-fylder-10-aar-i-2020-men-organisationens-roedder-gaar-25-aar-tilbage-i-tiden


Ny bog om TietgenSkolen 1993-2001

”Her på TietgenSkolen bekender vi os til ledelse” – Fortællinger om TietgenSkolen 1993 – 2001

Skolen skriver:

”Bertel Haarders tanker om ”Perestrojka i uddannelsessystemet” i slutningen af 1980’erne førte til erhvervsskolereformen og -loven i begyndelsen af 19990’erne. Den indebar en betydelig decentralisering og selvforvaltning, og den skabte en dynamisk og positiv udvikling i erhvervsskolesektoren – herunder på TietgenSkolen. (Og Universitetsreformen i 2003 var vel også inspireret af perestrojka-tankerne).

Det kan du læse mere om i publikationen, som du finder via dette link: https://www.tietgen.dk/497787/globalassets/fortallinger-om-tietgenskolen—endelig-udgave-april-2019.pdf

Det er også fortællingen om den bemærkelsesværdige kompetence-, organisations- og kvalitetsudvikling, der gjorde TietgenSkolen til sektorens ”frontløber” i 1998. ”


Uddannelseshistorisk speciale. Københavns Universitet, 2013

Karoline Baden Staffensen: Religionsfrihedens indførelse i Danmark (pdf)

En undersøgelse af den teoretiske og praktiske implementering af grundlovens religionsfrihed efter 1849 for dissenterne inden for det danske skolevæsen.


Uddannelseshistorisk speciale, Københavns Universitet, 2014

Nils Bärenholdt: Markedsgørelsen af de danske universiteter 1970-2003. Fra velfærdsstat til konkurrencestat? (pdf)


Uddannelseshistorisk speciale

Efterretninger om Skolevæsnet i Rye og Sonnerup Sogne 1810-15 af pastor G.C. Krog. Transkriberet af Benni Nordberg-Hansen (2010) (pdf)

Bogen giver på alle måder et særdeles godt indtryk af, hvor nødvendigt det var at indføre den almindelige undervisningspligt i 1814, men også af hvor store vanskeligheder der var med forståelse af, at alle børn skulle kunne læse, skrive og regne for deres fremtids skyld. Den viser også, hvor vanskeligt det var at få seminarieuddannede lærere, og hvor næsten umenneskelige opgaver der mødte dem, når de blev kaldet til deres embeder.

Det var naturligvis afgørende, at sognepræsterne – ofte med støtte fra godsejerne – gik ind for undervisning af almuen. Det skete hyppigt, at der ikke var forståelse hos gårdejere eller fæstere for, at deres børn skulle gå i skole i stedet for at arbejde ved landbruget derhjemme. Derfor var det selvsagt af stor betydning, at der i det første årti af 1800-tallet blev givet adskillige ”ministerielle” bestemmelser om oplysning af almuen. Hele dette arbejde, tilskyndet af oplysningstidens og rationalismens bedste mænd, førte til de idéer om almuens og bysamfundenes oplysning, som blev den nødvendigste baggrund for vort lands eventyrlige udvikling i sidste halvdel af den 19. og hele det 20. århundrede.

Pastor Krogs efterretninger giver et særdeles godt indtryk af begyndelsen til en af de største udviklinger i det danske samfunds historie.


Uddannelseshistorisk speciale, Københavns Universitet, 2012

Charles Thomassen: Ledelse og økonomistyring i centraladministrationen. En historisk analyse af fænomenet New Public Management med særligt fokus på kontraktstyring i Ministeriet for Børn og Undervisning (pdf)