Selskabet for Skole- og Uddannelseshistories vedtægter

Formål

§ 1. Selskabet udgør gennem forskning og formidling et videnskabeligt forum for oplysning, formidling og debat om historiske og aktuelle temaer inden for uddannelsesområdet med særligt fokus på Danmark.

Forskning, oplysning og formidling tager udgangspunkt i et lokalt, regionalt og globalt perspektiv og inddrager derved samspil og sammenligning med udviklingen uden for landets grænser.

Selskabets virkeområde omfatter alle uddannelser fra førskolealderen over grundskolen og de frie skoleformer, ungdomsuddannelserne, videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelserne m.v.

Medlemmer. Kontingent

§ 2. Som medlemmer kan optages enkeltpersoner og institutioner. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§ 3. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. En enkeltperson eller en institution slettes som medlem, såfremt kontingentet ikke er indbetalt senest tre måneder efter regnskabsårets udgang.

Generalforsamlingen

§ 4. Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Indkaldelse med dagsorden udsendes med mindst tre ugers varsel. Forslag til generalforsamlingen må senest ti dage før være sendt til formanden.

På den ordinære generalforsamling aflægger formanden en beretning til godkendelse. Derefter fremlægger kassereren et revideret regnskab til godkendelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter styrelsens bestemmelse, eller når mindst 15 medlemmer skriftligt begærer det. En ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle de forslag, der er årsag til indkaldelsen.

Ændringer af vedtægter kan kun ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Beslutning om Selskabets opløsning forudsætter mindst 2/3 af de afgivne stemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der holdes med mindst en måneds og højst tre måneders mellemrum.

Forslag om vedtægtsændringer og Selskabets opløsning skal tilsendes medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

Styrelsen

§ 6. Den daglige ledelse af Selskabet forestås af en styrelse på syv til ni medlemmer samt op til tre suppleanter, som vælges af generalforsamlingen for en toårig periode. Styrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

Styrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Styrelsen tegnes af selskabets formand og selskabets kasserer

Styrelsen udpeger årbogens ansvarshavende redaktør, medlemmer af temaredaktionen og bidragsydere til årbogens faste rubrikker ”(årsbibliografien, årsoversigten m.v.)”.

Generalforsamlingen vælger desuden en revisor og en revisorsuppleant. Deres valg gælder for en etårig periode.

Årbog og øvrige aktiviteter

§ 7. Selskabet udgiver årbogen ”Uddannelseshistorie” med et indhold af videnskabelige artikler, der undergives fagfællebedømmelse. Den kan også optage anmeldelser, debat- og oversigtsartikler. Medlemmerne betaler for årbogens fremsendelse. Dens udgivelse finansieres gennem medlemskontingenter og tilskud fra private og offentlige fonde.

§ 8. Selskabet kan udgive andre skole- og uddannelseshistoriske publikationer, afholde møder, foredrag og konferencer, ekskursioner m.v.

Opløsning

§ 9. I tilfælde af Selskabets opløsning tilfalder dets arkiv Rigsarkivet. Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om Selskabets aktiver.

Disse vedtægter er vedtaget 13. oktober 2021 og afløser vedtægterne af 14. marts 2018. De oprindelige vedtægter blev vedtaget ved Selskabets stiftelse 27. november 1966.