Præsentation af årbogen 2012 og selskabets generalforsamling 2013

9. januar 2013

Generalforsamling afholdes torsdag 28. februar 2013 kl. 15.30-16.00 på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup. Kl. 16-18 er der samme sted præsentation af årbogen 2012 og af selskabets nye bog “Knowledge, Politics and the History of Education”.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Kassereren aflægger regnskab

4) Fastsættelse af budget og kontingent

5) Indkomne forslag

6) Valg af styrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant

Ønsker genvalg: Christian Larsen, Søren K. Lauridsen, Erik Nørr, Else Hansen og Susanne Wiborg.

Ønsker ikke genvalg: Keld Grinder-Hansen

I stedet for Keld Grinder-Hansen indstilles til nyvalg: Niels Reeh

Ønsker genvalg: revisor Kirsten Frederiksen, Rønde.

7) Eventuelt

Eventuelle forslag skal være formanden (Keld Grinder-Hansen, Margrethevej 15, 2900 Hellerup) i hænde senest ti dage før generalforsamlingen.

Skriv et svar