Generalforsamling og præsentation af Årbog 2019 og 2020

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2021

Generalforsamling for 2021
Torsdag d. 18. marts 2021 kl. 15.00-15.45

Generalforsamlingen afvikles via det digitale møderum Zoom grundet covid19-restriktionerne – link til generalforsamlingen fås ved tilmelding hos formanden.

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent
2) Formandens beretning
3) Kassereren aflægger regnskab
4) Fastsættelse af budget og kontingent
5) Indkomne forslag
6) Valg af styrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant: 

  • Ønsker genvalg som styrelsesmedlemmer: Christian Larsen, Erik Nørr, Jens Bennedsen, Karoline Baden Staffensen.
  • Ønsker ikke genvalg som styrelsesmedlem: Jesper Eckhardt Larsen.
  • Ønsker nyvalg som styrelsesmedlem: Cecilie Bjerre (for 1 år, overtager Jesper Eckhardt Larsens plads).
  • Ønsker nyvalg som suppleant: Maria Sofie Simonsen.
  • Ønsker genvalg som revisor: Signe Holm Larsen.
  • Ønsker genvalg som revisorsuppleant: Søren K. Lauridsen.

7) Eventuelt

Eventuelle forslag skal være formanden (Jesper Eckhardt Larsen, jesper.eckhardt.larsen@gmail.com) i hænde senest ti dage før generalforsamlingen, dvs. 8. marts 2021.

DIGITAL PRÆSENTATION AF UDDANNELSESHISTORIE 2019 OG 2020

Zoom-møde torsdag d. 18. marts 2021 kl 16-17.30

Link til mødet fås ved tilmelding hos formanden.

   

Uddannelseshistorie 2019: Fra få til mange – det 20. århundredes

Uddannelseshistorie 2019 kaster lys over det 20. århundredes uddannelseseksplosion: For langt de fleste børn og unge kom uddannelse til at spille en stadig rolle og optage mere af deres tid i løbet af det 20. århundrede. Endnu omkring 1920 var det under 5 % af en 7-klasses årgang, som fortsatte undervisningen efter den undervisningspligtige alder, men det ændrede sig markant i løbet af århundredet. Denne udvikling er fortsat ind i det 21. århundrede, hvor over 90 % af ungdomsårgangene gennemfører en ungdomsuddannelse.

Uddannelseshistorie 2020: Lærerkulturer og læreruddannelse

Uddannelseshistorie 2020 har lærerkulturer og læreruddannelser i historisk og aktuelt perspektiv som tema. Danmark er det eneste land i Europa, der ikke har lagt sine læreruddannelser ind under, eller i tæt forbindelse med, sine forskningsinstitutioner og/eller universiteter. Hvad er de historiske og stadigt virkende årsager til dette? Disse spørgsmål behandles i årgang 2020, som også dækker aspekter af læreruddannelse og lærerkulturer: lige fra slutningen af 1700-tallets filantropinistiske strømninger til lærerkonflikten 2013/2014.
 
Program:

  • Velkomst v/formand Jesper Eckhardt Larsen
  • Præsentation af Uddannelseshistorie årgangene 2019 og 2020 v/ Jesper Eckhardt Larsen og Christian Larsen
  • Grundtvigske seminarer 1840-1920 v/Hans Henrik Hjermitslev
  • Det skæve gymnasium – geografiske skævheder i hovedstadsmetropolens gymnasietilbud i det 20. århundrede v/Henning Bro

Tilmelding inden 12. marts 2021 på: jesper.eckhardt.larsen@gmail.com.